Dětská skupina Duhovka

Duhovka v rodinném domku se zahrádkou,
která se nachází ve městě Klecany – Drasty.

O Dětské skupině

Milí rodiče, ahoj děti,

ráda bych Vám představila naši Dětskou skupinu Duhovka.

Dětská skupina Duhovka se nachází v Klecanech – Drasty, v rodinném domku s velkou zahradou.

Pro Vaše děti jsme budovali klidné a bezpečné prostředí, které je bude pozitivně motivovat k jejich dalšímu fyzickému i intelektuálnímu rozvoji. Nabízíme dětem podnětné zahájení výchovně vzdělávacího procesu, jehož úspěšnost je bude provázet celý život.

Naše Dětská skupina je pro děti od 2 let s denní kapacitou 12 dětí, o které se starají vždy dvě chůvy.

Vzdělávání Vašich dětí zajistí pedagogicky kvalifikovaný personál s celodenním výchovně – vzdělávacím programem – Plánem výchovy – vytvořeným s ohledem na věkové složení dětí a s ohledem na jejich potřeby. Ten je zaměřen na všechny složky výchov – výtvarnou, pohybovou, hudební, literární, pracovní, estetickou, dramatickou, multikulturní, dopravní a další. Tato činnost  probíhá především v dopoledních hodinách. Odpoledne  následuje spíše relaxační část. Pestrost programu vede k nenásilnému rozvoji dětských praktických dovedností pro jeho další život.

Pečující osoby jsou proškoleny a mají zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině. Ředitelka Dětské skupiny je Speciální pedagog. 

Naše přesvědčení jednoznačně směřuje k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte, kdy neodmyslitelnou součástí je především milý a láskyplný přístup k dětem, motivace k aktivnímu poznání, vedení ke zdravému životnímu stylu a ekologickému uvědomění.

V dětské skupině se snažíme vytvořit rodinnou atmosféru s citlivým vnímáním individuálních odlišností každého jedince. Nízký počet dětí nám umožňuje lépe poznat a dále rozvíjet jejich potenciál.

Rádi bychom, aby pobyt v naší Dětské skupině  Duhovka byl pro Vaše děti zábavný, ale i poučný. Budeme tedy rádi, když nám sdělíte Vaše požadavky, připomínky a náměty a budeme hledat společnou cestu k jejich realizaci společnou spoluprací.

Více

Informace pro rodiče

Alma skola3 | Dětská skupina Duhovka

Logopedie

Logopedie je obor speciální pedagogiky, který se věnuje poruchám komunikace (mluvené i psané) a vadám řeči. V současnosti přibývá řečových nedostatečností , a proto je velmi důležité se věnovat řečovému vývoji již u malých dětí a to i v rámci logopedické prevence.

Naše odborná logopedická intervence ( péče) se zabývá diagnostikou a následnou terapií narušené komunikační schopnosti a s tím spojených poruch. Terapie narušené komunikační schopnosti probíhá formou individuální péče a skupinových terapií.

Nabídka skupinové terapie má rozličné zaměření, členění i vzhledem k věkovým kategoriím, a tudíž je vhodná pro všechny děti s narušenou komunikační schopností, ale i pro děti, které se teprve učí mluvit. 

Logopedická výuka

V naší školce Duhovka zajišťujeme pravidelnou a individuální logopedickou péči za měsíční příplatek k úplatku za službu +500,-Kč. Každodenní individuální logopedickou péče probíhá dopoledne i odpoledne cc 15 – 20minut) a jednou za 14 dní individuální konzultaci rodičů s naší paní logopedkou v délce 30 minut. Dále vedení logopedického deníku.

Individuální logopedická terapie i pro děti, které do DS pravidelně nechodí (je potřeba se objednat: 603187361)

Délka terapie:

 • vstupní vyšetření a terapie cca 45 min
 • následné terapie 25 – 30 min
Více

Naše hodnoty a cíle

 • respektovat individualitu každého dítěte
 • umožnit každému dítěti takovou adaptaci, kterou potřebuje
 • nabídnout dětem pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu
 • dát možnost každému dítěti dělat takové aktivity, které zvládá
 • vytvořit dobře připravené, podnětné a bezpečné prostředí pro každé dítě
 • denní komunikace rodiče a pečujících osob
 • ochrana práv dětí
 • vedení dětí k návykům zakotvující zdravý životní styl a zdravý jídelníček
 • pomoc a podpora rodičů při sladění soukromého a pracovního života
 • nabídka návazných služeb a odborníků
 • společné aktivity pro všechny, zapojení rodičů do chodu duhovky

Duhovka patří do Asociace provozovatelů a mikrojeslí z.s., která projektem Moje skupina usiluje o profesionalizaci i zkvalitnění služeb těchto skupin a mikrojeslí.

Více
detska skupina duhovka 5 | Dětská skupina Duhovka
detska skupina duhovka.2 | Dětská skupina Duhovka

Filosofie Duhovky

Od začátku pomáháme dítěti při socializaci a odpoutání se od rodičů. Snažíme se uspokojit potřeby dítěte ve všech oblastech (kognitivní, fyziologická a sociální stránka).

Rozvíjíme dovednosti a schopnosti v duševní i tělesné oblasti. Vzhledem k tomu, že máme v DS heterogenní uspořádání třídy, dbáme na individualitu každého dítěte. Poznávání probíhá nejčastěji formou hry nebo nápodobou. Často také využíváme metod názorně demonstračních (využívání obrázků) a metod slovních (rozhovor, vyprávění a vysvětlování). Velký důraz je kladen na správný řečový a smyslový vývoj dětí, který je nenásilně během denních činností rozvíjen a sledován.

Cílem Duhovky je připravit a usnadnit dítěti nástup do mateřské školy.

Pravidelně za námi jezdí divadelní společnost Divadlo Úsměv. Děti se učí jak se chovat při divadelním představení a zvykají si na další cizí osoby. Dále vyjíždíme na výlety na zajímavá místa nejen v okolí Klecan (zámek Veltrusy, Loučeň, muzeum Roztoky) a do ZOO parků (Zoopark Zájezd, Zoopark Zeleneč). Navštěvujeme místní knihovnu, hasičskou stanici, bio farmu, dopravní hřiště, výstavy a jiné.

Více

Rámcový denní režim

7:00-8:45 (prosíme, přicházejte s dětmi nejpozději do 8.45)

 • příchod dětí
 • individuální práce s didaktickými pomůckami
 • výtvarné činnosti
 • volná hra
 • hudba (repro hudba, tanec, zpěv)
 • čtení, prohlížení knih
 • ranní kruh
 • “Protahujeme tělo” – rozběhání, rozcvička, cviky na posílení hrubé motoriky, pohybové hry, pohybové básničky, tanečky

 

8:45 – 9:00 – hygiena, svačina

9:00 – 9:45 – řízená činnost – pracovní listy, grafomotorika, procvičování percepcí, písničky, básničky, logopedická cvičení

9:45 – 11:45 – příprava na pobyt venku, odchod ven (pobyt přizpůsoben počasí) 

11:45 – 12.15 – hygiena, oběd / toaleta, hygiena

12:15 – 13:00 – vyzvedávání dětí po obědě, čtení pohádky před spaním, ukládání k odpočinku

13:00 – 15:00 – spánek, odpočinek

15:00 – 15:20 – odpolední svačina

15:20 – 16:00 – postupné vyzvedávání dětí po spaní, odchod ven (dle počasí a dle domluvy s rodiči), případně aktivity uvnitř

Více
detska skupina duhovka 4 | Dětská skupina Duhovka
detska skupina duhovka e1675239465324 | Dětská skupina Duhovka

Adaptace nově příchozích

Prostřednictvím adaptačního plánu Vám nabízíme možnost, jak zvládnout bezproblémový a co nejméně stresující přechod dětí z rodinného prostředí do kolektivu Duhovky. Věříme, že spokojené dítě, přicházející a odcházející z DS, šťastné a těšící se na každý den, bude radostí naší i Vaší. Jsme si vědomi toho, že vstup každého dítěte do DS patří k významným událostem v životě dítěte i celé rodiny a je zásadním zásahem do dosavadních zvyklostí. Dítě přestává být středem dění ve své rodině a stává se součástí společenství, ve kterém bude muset společně s ostatními dětmi dodržovat určitá pravidla. 

Délka adaptace 

Délka adaptace je u každého dítěte individuální. U někoho může trvat několik dní, u jiného i několik týdnů. 

Používejte stejné rituály. 

Voďte dítě do DS vždy ve stejném čase a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačince, nejen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod. 

Každý má své povinnosti – vy práci, vaše dítě „školičku“. 

 • Nenechte se obměkčit, buďte důslední.
 • Za problémy s přivykáním nikdy dítě netrestejte.
 • Nepřiznávejte lítostivě, že je vám také smutno a že se vám stýská
Více

Psychosociální podmínky

Duhovka disponuje velkým fondem pomůcek, které rozvíjejí dětskou kreativitu, aktivitu, samostatnost, tělesnou zdatnost a zručnost. Nenásilně motivují děti k získávání poznatků a dovedností, potřebných pro jejich osobnostní rozvoj a zdárný vývoj.

Duhovka nabízí genderově vyvážené hračky. V Duhovce se nikdy nepoužívají tělesné ani psychické tresty, nedochází k ponižování ani zesměšňování dětí. Případné výchovné a další problémy jsou řešeny v úzké spolupráci s rodiči a je jim věnována pozornost. Dobrá komunikace mezi rodiči a chůvami je klíčová pro dobrý chod skupiny. Komunikace rodičů a chův probíhá formou přímou (rozhovor, předávání informací při příchodu či odchodu dítěte) i nepřímou (informace na nástěnce, sociálních sítí, webových stránkách apod.). Hra je důležitý prostředek k rozvoji dětí, ať už spontánní či řízená, a proto je jí věnován dostatek času během dne. Při všech činnostech během dne jsou využívány principy přiměřenosti, názornosti, emocionality a aktivity. Dětem je poskytnut dostatek prostoru i soukromí, mají dostatek času na hru, jídlo i odpolední spánek podle potřeby. Všechny děti v souladu s psychohygienou dítěte budou po obědě odpočívat min. 30 min. na lehátku při poslechu čtené pohádky.

Ty děti, které mají sníženou potřebu spánku se věnují klidové činnosti – kreslení, prohlížení knih. Chůvy dbají na správné hygienické návyky dětí, ve spolupráci s rodiči vedou děti k samostatnosti a schopnosti sebeobsluhy. Děti tráví denně minimálně hodinu venku, pouze za nepříznivého počasí se pobyt venku zkrátí nebo vynechá. Součástí přílohy plánu výchovy a péče je také dokument „Řešení krizových situací“.

V tomto dokumentu jsou vypracované situace a jejich řešení, které mohou v objektu Duhovky nastat. Všichni zaměstnanci Duhovky tento dokument znají a dokáží se jim řídit.

Více
detska skupina duhovka 3 | Dětská skupina Duhovka
detska skupina duhovka 1 | Dětská skupina Duhovka

Řešení mimořádných situací

 • Řešení mimořádných situací (úraz během dne, náhlá nemoc) řeší vždy pečující osoba
 • Tyto vzniklé situace nejprve telefonicky nahlásí rodiči dítěte a s ním konzultuje další postup (izolace dítěte po dobu příjezdu rodičů, ošetření lehkých zranění – odřeniny, odstranění klíštěte vždy zajistí rodič dítěte
  Pokud je situace vážná (úraz dítěte) pečující osoba vždy nejprve volá Rychlou záchranou službu a následně informuje rodiče dítěte a ředitelku DS
  Kontakty na rodiče jsou umístěny u pracovního stolu pečující osoby
Více

Komunikace

Komunikace mezi pečující osobou a rodičem by měla být vzájemná.

Oba by měli být ochotní, mít pozitivní přístup ke komunikaci a vyhýbat se činitelům, které mohou tuto komunikaci negativně ovlivnit. 

V náplni komunikace pečující osoby jde především informování rodičů.

Komunikace probíhá prostřednictvím formou individuálního rozhovoru, telefonickými nebo písemnými kontakty a třídními schůzkami. 

Individuální rozhovor může probíhat při předávání či vyzvedávání dítěte, v čase třídních schůzek nebo v čase individuálně domluveném.

V Duhovce upřednostňujeme osobní kontakt, při kterém je menší pravděpodobnost vzájemného neporozumění než například při písemném projevu. 

Během školního roku komunikace mezi rodiči a DS Duhovka probíhá během Dnů otevřených dveří, účastí na výchovných činnostech, společenských setkáních (besídky, tvořivé dílničky apod.), kde dochází ke sblížení chův, dětí a rodičů.  

Při komunikaci s rodiči záleží na domluvě, který způsob rodiče preferují a vyhovuje oběma stranám.

Více
detska skupina duhovka 2 | Dětská skupina Duhovka

Naše aktuality

Den otevřených dveří

V pondělí 8. dubna pořádáme den otevřených dvěří od 14 do 16 hodin.

Přijďte se k nám podívat.

Letní provoz

Přijímáme přihlášky na léto 2024.

Cena za jeden týden včetně stravy: 2 500,- Kč.

Více informací na telefonním čísle: 775 262 628.

Zápis na školní rok 2024/2025

Od března probíhá zápis na školník rok 2024/2025 až do naplnění denní kapacity, tj. 12 dětí.

Pro více informací, individuální konzultaci a prohlídku DS volejte na telefonní číslo: 775 262 628.

Fotogalerie z naší skupiny

Dokumenty ke stažení

Adaptační plán
Komunikace
Plán výchovy a péče
Potvrzení o pracovněprávním vztahu
Systém ochrany před úrazem
Vstupní dotazník dítěte
Vzorové potvrzení od lékaře o očkování
Závazná přihláška k umístění dítěte
Provozní řád DS Duhovka I
Provozní řád DS Duhovka II
Smlouva s rodiči DS Duhovka I
Smlouva s rodiči DS Duhovka II

Kontakty na pečující osoby

Mgr. Alena Pilnáčková

předsedkyně spolku

Čas konzultace: vždy po vzájemné telefonické dohodě

Mgr. Renata Jarošová

ředitelka DS Duhovka

Čas konzultace: vždy po vzájemné telefonické dohodě

Marcela Vaňková

chůva

Čas konzultace: při předávání dítěte jinak po vzájemné dohodě

Anna Kolínová

chůva

Čas konzultace: při předávání dítěte jinak po vzájemné dohodě

Adriana Elbogenová

chůva

Čas konzultace: při předávání dítěte jinak po vzájemné dohodě

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/23_049/0001699

Cíl projektu: V rámci projektu bude vybudována a provozována dětská skupina s kapacitou 12 dětí. Cílem projektu je navýšení kapacit služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů, zejména žen, s dětmi. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost

Harmonogram projektu: 10.3.2023 – 30.4.2024